Restaurant hero image

Diva Thai & Sushi Bar

3542 N Halsted St, Chicago, IL 60657

Diva Thai & Sushi Bar - Chicago, IL

3542 N Halsted St, Chicago, IL 60657 Call us today: (773) 857-0571